NV Erfurt / NDS Erfurt

14.06.2014 21:56

prvá výstava Korušky tohto roku a nádherný výsledok :-)

first dog show in this year for Koruška and wonderful result :-)

 

MultiCh. ALANDRA z Labské

NDS Erfurt 14.06.2014

champion class - EXC.1, CAC, CAC Club, CSA, BOB!!!

JUDGE: Victor van Raamsdonk/ B